ประชุมประจำเดือน

พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม  สวญ.สภ.การะเกด เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง  ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดข้อสั่งการ ของหน่วยเหนือ กำชับการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้    

1.กำชับการปฏิบัติตามคาสั่งที่ 1212/2537

2. เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน และมาตรการป้องกันแก้ไขการถูกฟ้องร้องเรื่องหนี้สิน

3.สอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซึมเศร้า เสี่ยงต่อการก่ออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปัญหาชู้สาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ

4. การชี้แจง กำชับ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด

ที่ประชุมรับทราบรับปฏิบัติ 

ประชุมประจำเดือน มกราคม  2565 

 

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2564 

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน  2564 

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม  2564