ตรวจตู้แดง Redbox QR Code 4.0

  ม.ค.  ๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.

ภายใต้ อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.สภ.การะเกด สั่งการให้ ร.ต.อ.ภูวดิษฐ์ หนักเกิด รอง สวป.ฯ ร้อยเวร ๒๐ พร้อม ว.๓๐  ออกตรวจตู้แดงในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันเหตุ  ด้วยระบบ  Redbox QR Code 4.0 ของ ภ.๘  ในการตรวจ

  ม.ค.  ๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ภายใต้ อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.สภ.การะเกด สั่งการให้ ร.ต.อ.สันติชัย  ทองเกียว  รอง สวป.ฯ ร้อยเวร ๒๐ พร้อม ว.๓๐  ออกตรวจตู้แดงในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันเหตุ  ด้วยระบบ  Redbox QR Code 4.0 ของ ภ.๘  ในการตรวจ

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork