พัฒนา หน่วยที่ตั้ง ตามกิจกรรม 5 ส.

๑๒  ก.ย.  ๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น.

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.ฯ เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง พัฒนา สภ. ตามกิจกรรม ๕ ส.