ประชุม กต.ตร. สภ.การะเกด

10 มี.ค. 2564 เวลา 14.00 น.

พ.ต.ท.สุดลยา  พัฒนะปราชญ์    สวป.รรท.สวญ.สภ.การะเกด  พร้อมข้าราชการตำรวจ ที่เป็น คณะกรรมการ กต.ตร. สภ.  และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการบริหารงานตำรวจ ชุดใหม่  ร่วมกันกำหนดนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สภ.การะเกด ที่มีต่อประชาชน  กต.ตร.ที่เป็นข้าราชการตำรวจ ได้เสนอผลการปฎิบัติงานแต่ละสายงาน พร้อมมีผลการปฎิบัติ ไปในทางที่ดี

 

25  กุมภาพันธ์   2564  เวลา 15.00 น.

พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม  สวญ.สภ.การะเกด   ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ( กต.ตร.) สภ.การะเกด  โดยมี นางฉวีวรรณ แก้วเขียว  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรการะเกด   สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ( กต.ตร.) สภ.การะเกด  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2564 เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ "กต.ตร.สภ.การะเกด" ให้เป็นรูปธรรมในทุกๆด้านของงานกิจกรรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนส่วนรวม ในการร่วมมือกับตำรวจพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.การะเกด  โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ณ ห้องประชุมบ้านสวนการะเกด  ม.4 ต.การะเกด  อ.เชียรใหญ่   จ.นครศรีธรรมราช