ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม สวญ. สภ.การะเกด  พร้อม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าฟังประชุมทางไกลผ่านจอภาพ    ณ ที่ตั้งของหน่วย

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork