ช่วยเหลือประชาชนเหตุอุทกภัย

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  ได้รับมอบสิ่งของและน้ำดื่มจากนายประภาส  เบ่าอุบล  และคณะ   มูลนิธิภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (ประเทศไทย) และคณะ และได้นำสิ่งของและน้ำดื่มไปแจกแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ต.การะเกด และ ต.เขาพระบาท

 

 

 

 ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  พร้อม พวก  ร่วมกับ สมาคมชาวใต้ สมุทรปราการ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ ม.๗  ต.การะเกด และต.เขาพระบาท  อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ