ตรวจตู้แดง Redbox QR Code 4.0

  ม.ค.  ๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.

ภายใต้ อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.สภ.การะเกด สั่งการให้ ร.ต.อ.ภูวดิษฐ์ หนักเกิด รอง สวป.ฯ ร้อยเวร ๒๐ พร้อม ว.๓๐  ออกตรวจตู้แดงในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันเหตุ  ด้วยระบบ  Redbox QR Code 4.0 ของ ภ.๘  ในการตรวจ

  ม.ค.  ๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ภายใต้ อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.สภ.การะเกด สั่งการให้ ร.ต.อ.สันติชัย  ทองเกียว  รอง สวป.ฯ ร้อยเวร ๒๐ พร้อม ว.๓๐  ออกตรวจตู้แดงในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันเหตุ  ด้วยระบบ  Redbox QR Code 4.0 ของ ภ.๘  ในการตรวจ