ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม สภ.

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๑๐ น.

พล.ต.ท.สรศักดิ์  เย็นเปรม   ผบช.ภ.๘    เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.การะเกด  พบ พ.ต.อ.อิสกานดาร์  อามิน รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช , พ.ต.อ.มานะ  นาคทั่ง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช , พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ สวญ.สภ.การะเกด  พร้อมข้าราชการตำรวจ รอรับการตรวจเยี่ยม ได้ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรการะเกด   จากนั้นได้ประชุมชี้แจงและมีข้อราชการ ดังนี้

๑. การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก

๒. การประพฤติในกรอบกฎหมาย ระเบียบและวินัยตำรวจอย่างเคร่งครัด เช่นแนวทางการปฏิบัติตัวขณะสวมใส่เครื่องแบบตำรวจ การใช้รถของทางราชการ และการตัดผม

๓. สร้างความรักความสามัคคีกันและกัน ทั้งรักหน่วยงาน รักผู้บังคับบัญชา รักเพื่อนร่วมงาน     รักผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนรักตัวเองให้ดำรงเกียรติของตำรวจได้อย่างมีศักดิ์ศรี

         ๔. หลักการปฏิบัติงานตำรวจให้เน้นการแสวงหาความร่วมมือกับประชาชน

         ๕. ประชุมชี้แจงทำความข้าใจตามโครงการ “ตำรวจบ้านเรา พิทักษ์ถิ่นเกิด” และ การพัฒนาระบบงานป้องกันปราบปรามทั้งระบบ โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการทำงาน ตามโครงการ “ตำรวจภูธรภาค ๘ ๔.๐”   พร้อมทั้งดูคลิปประกอบ